STATUT
NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „PAKUŚ”
W WOLI MROKOWSKIEJ

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Żłobek „Pakuś”
2. Organem prowadzącym żłobek jest Karolina Pakuła, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Karolina Pakuła, z siedzibą w Woli Mrokowskiej przy ul. Wąskiej 9.
3. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Wójt Gminy Lesznowola.
4. Nadzór sanitarno‐epidemiologiczny nad placówką sprawują odpowiednie służby sanitarne w Piasecznie.
5. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: 05-552 Wola Mrokowska ul. Wąska 9

§2
Żłobek działa na podstawie:
Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45, poz.235), zwanej dalej ustawą.
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. 2011 nr 69, poz.367).
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. 2011 nr 69, poz. 368)
Niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania żłobka
§3

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy żłobkowej, w szczególności:
troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka
zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,
kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,
rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, uzdolnienia poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej oraz troskę o estetykę otoczenia
tworzy warunki do wczesnej nauki języków obcych
współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej
udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju
uzgadnia wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w żłobku
zapewnienia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych.

§4

Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących obszarów:
zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku
rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka
uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu
stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie
rozwijanie wrażliwości moralnej
kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym
rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć 8. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej
zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

§5

Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

  • dobrem dziecka
  • potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych
  • koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

ROZDZIAŁ III
Organizacja pracy żłobka
§6

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.
Żłobek sprawuje opiekę od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-17.00 przez 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Informacja o dodatkowych dniach, w których Placówka jest w danym roku nieczynna, widnieje w Kalendarzu Placówki dostępnym u Dyrektora lub na stronie internetowej żłobka www.zlobekpakus.pl
Żłobek może w ciągu roku ustalić 2-tygodniową przerwę w działalności związaną z pracami remontowymi, ustalaną przez Właściciela w miarę potrzeb.
Rok edukacyjny w Żłobku rozpoczyna się 01 września a kończy 31 sierpnia
W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy Żłobka pobierana jest zgodnie z umową dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę.
Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Żłobka, który może w tej sprawie zasięgnąć opinii pracowników Żłobka.

§7

Ramowy rozkład dnia uwzględnia:
godziny posiłków
zajęcia i zabawy w Żłobku, w tym na świeżym powietrzu
godziny odpoczynku.
Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:
właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,
akceptacji takimi jakimi są,
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbania ze strony dorosłych,
poszanowania godności i własności osobistej,
indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

§8

W Żłobku nie podaje się dzieciom leków, chyba, że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice dziecka zobowiązani są wówczas do złożenia pisemnej prośby do dyrektora placówki o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane.

ROZDZIAŁ IV
Zasady rekrutacji i skreślenie dzieci z listy
§9

Dzieci przyjmowane są do Żłobka przez cały rok.
Dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc i kolejności zapisów.
Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest:
złożenie karty informacyjnej o dziecku (w formie papierowej lub on-line)
podpisanie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicami a właścicielem Żłobka
wniesienie opłaty wpisowej
Dzieci uczęszczające w danym roku edukacyjnym do Żłobka kwalifikowane są automatycznie na następny rok, a umowa przedłużana, chyba że rodzice wyraźnie zgłoszą chęć zakończenia współpracy i wypowiedzą umowę z zachowanie okresu wypowiedzenia zgodnego z umową.
Dzieci niezakwalifikowane do Żłobka wpisane są na listę rezerwową.

§10

Skreślenie z listy uczęszczających do Żłobka odbywa się w następujących przypadkach:
zaleganie z płatnościami dłużej niż miesiąc
miesięcznej nieobecności dziecka i braku kontaktu z Rodzicami w celu wyjaśnienia sytuacji
zatajenia przez rodziców stanu zdrowia dziecka, który zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu jego lub innych dzieci
Skreślenie z listy nie zwalnia rodziców z obowiązku uregulowania należności.
Skreślenie z listy odbywa się w formie pisemnej.
Skreślenie z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

§10

Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka.
Dostęp do statutu jest zapewniony dla wszystkich zainteresowanych osób w Żłobku oraz na stronie internetowej www.zlobekpakus.pl/statut
Zmiany dokonywane w statucie są jawne i podawane do informacji osób, których statut dotyczy Regulaminy o charakterze wewnętrznym nie mogą być sprzeczne ze statutem.
Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

Żłobek "Pakuś"